Info

Projekt SuperTrieda :

Podľa štatistík len 4% detí na Slovensku sú tzv.talenty. Opakovane sú posielané na všetky súťaže, reprezentujú svoju školu, obec, záujmový krúžok. Majú vytvorené podmienky, aby svoje kvality mohli ďalej rozvíjať.

Projekt Supertrieda má v súlade s myšlienkou “všetky deti sú naše” ambíciu podporiť aj zvyšných 96% detí a dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady a má právo na šancu to dokázať, prejaviť sa, právo vyskúšať nové veci, pracovať na sebe, získavať skúsenosti a tvoriť si názor. Má právo dostať šancu na kultúrnejší život.


Cieľ projektu:

* zvyšovať kultúrnosť detí, učiť ich cítiť, myslieť, tvoriť a tešiť sa zo života

* všetkým deťom na Slovensku dať šancu objaviť seba samého, svoju šikovnosť, svoj talent

* skvalitňovať vzťahy v detskom kolektíve, motivovať deti k vzájomnej tolerancii, empatii, spolupráci a schopnosti si pomáhať, projekt je psychológmi spracovaný ako prevencia voči šikane

* zvyšovať kredit umeleckej výchovy na školách, skvalitniť výučbu predmetov – výtvarná, hudobná, telesná, etická výchova, slovenský jazyk a obohatiť ich o prácu s multimédiami

* podporovať a rozvíjať kreativitu a osobnostný vývoj detí, ich schopnosti a prezentačné zručnosti


Organizácia projektu :

Vyhlasovateľ projektu – Ministerstvo školstva SR.

Organizátor – Občianske združenie SUPERTRIEDA

Partneri projektu
– Európska komisia a UNICEF.

Projekt podporila
– Nadácia VÚB

Európsky význam projektu SuperTrieda :

Projekt SuperTrieda sa ako jediný zo Slovenska dostal do európskeho výberu „Good Practice Model of European Educational Network“ a stal sa modelovým projektom pre vyučovanie umeleckej výchovy zviditeľňovaný vo všetkých štátoch EU.

Priebeh súťaže :

Vyvrcholením projektu, a teda celoročnej práce detí a učiteľov sú súťažné celodenné festivaly – v Nitre, Košiciach, Prešove, Bratislave, Banskej Bystrici a v Martine na konci školského roka a celoštátne finále, spojené so Slávnostným galavečerom víťazov a hostí SuperTriedy. V kategórii Videoklip prebehne v máji 2009 na stránke http://www.supertrieda.sk celoštátne internetové hlasovanie o Cenu diváka.

Žiaci základných škôl so svojou triedou v rámci vyučovania celý rok pracujú na spoločnom autorskom diele – maľujú, vyrábajú umelecké pomôcky, kulisy, šijú kostýmy, vymýšľajú scenáre, skladajú melódie, texty, spievajú, tancujú, filmujú, venujú sa grafickému stvárneniu filmu a predstavenia (každý podľa chuti a schopností). Výsledkom je scénické predstavenie a videoklip.

Stredoškoláci sa budú prezentovať autorským umeleckým dielom spájajúcim najmenej dva druhy umenia (výtvarné, hudobné, dramatické, filmové, literárne,) s možnosťou využitia multimédií alebo videoklipom.


Význam projektu SuperTrieda :

Projekt cestou tvorivých aktivít integruje jednotlivcov z rôznych sociálnych, spoločenských, rasových a náboženských vrstiev, skupín a vyznaní.

Formuje detskú osobnosť tým najprirodzenejším spôsobom – prácou, tvorivosťou, rozvíjaním fantázie.

Psychológmi je SuperTrieda hodnotená ako prevencia voči šikane. Tým, že každé dieťa z triedy sa musí chcieť zapojiť(ináč je trieda ako celok diskvalifikovaná) nájsť si svoju rolu, ťahať za spoločný povraz, projekt motivuje deti k vytváraniu priateľského prostredia v kolektíve, kde je dieťa nútené prežiť vačšinu svojho detstva, prispieva k stmeleniu triedneho kolektívu, dokázateľne vylepšuje vzťahy v triede, pôsobí ako účinná prevencia voči šikane.

Deti spoločne tvoria, spoločne sa smejú, navzájom sa stimulujú a podnecujú . Spoločne bojujú a prežívajú spoločný úspech. Bojujú o titul SuperTrieda.

Na projekte organizačne spolupracujú :

Ministerstvo školstva SR

Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku

Slovenský výbor UNICEF

Úrad vlády SR

Magistrát hl.mesta SR Bratislavy

primátori miest a starostovia obcí

riaditelia divadiel

Štátna filharmónia Košice

Magistráty miest a obcí


Na projekte odborne spolupracujú :

Prešovská univerzita

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Vysoká škola muzických umení v Bratislave

Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici

Do projektu sú zapojené divadlá :

Teátro Wüstenrot

Staré divadlo Nitra

Bábkové divadlo Košice

Slovenské komorné divadlo Martin

Mestské divadlo Levoča

Bábkové divadlo Bratislava

Divadlo A.Duchnoviča Prešov

Istropolis Bratislava

SMH Banská Bystrica

Odborní garanti a členovia Komisie SuperTrieda :

Doc.Mgr.art Irena Medňanská,PhD. – PU

Mgr.Silvester Lavrík – spisovateľ, dramatik, režisér, riaditeľ Rádia Devín

Prof..Belo Felix,PhD. – UMB

Doc.PhDr.Albín Škoviera,PhD. – PFUK

Prof.Juraj Hatrík – VŠMU

Jana Pilátová – výtvarníčka

Mgr.art Marián Minárik – FMK UCM

PaedDr.Roman Baranovič –Microsoft IT Academy

Katarína Burgrová – FFPU

Rudolf Geri – Teátro Wustenrot

Peter Kováč – Komorné divadlo Martin – umelecký riaditeľ

Ondrej Spišák – Staré divadlo Nitra – riaditeľ

Marián Marko – Divadlo Alexandra Duchnoviča – riaditeľ

Reklamy

Komentáre sú uzavreté.

%d bloggers like this: